Reserveringsvoorwaarden

Algemene reserveringsvoorwaarden
Artikel 1 Reserveren
  • Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan het horecabedrijf de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 9
  • Het horecabedrijf kan voorwaarden verbinden aan de reservering.
Artikel 2 Annuleringen
2.1        Annulering door klanten, algemeen
2.1.1     De klant is bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren tegen betaling van de annuleringskosten. Als een klant niet binnen een half uur na het afgesproken tijdstip arriveert dan wordt de klant geacht geannuleerd te hebben en dan is hij de annuleringskosten verschuldigd. Indien klant alsnog na een half uur (of later) na het afgesproken tijdstip arriveert, kan het horecabedrijf zich op deze verschuldigde annuleringskosten beroepen dan wel alsnog uitvoering geven aan de horecaovereenkomst en volledige nakoming van klant omtrent de horecaovereenkomst te verlangen.
2.1.2     Het horecabedrijf kan uiterlijk één maand voordat de eerste horecadienst op grond van de desbetreffende horecaovereenkomst moet worden verleend aan de klant verklaren bepaalde individuen samen te zullen beschouwen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing.
2.1.3     Het bepaalde in de artikelen 3.1 is ook op annuleringen van toepassing.
2.1.4     Ingeval van no-show is de klant in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen.
2.2         Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.
2.2.1     Groepen
Wanneer een reservering voor uitsluitend een horecadienst bestaande uit het verstrekken van eten en/of drank (tafelreservering) is gemaakt voor een groep dan gelden voor annulering de navolgende percentages van de reserveringswaarde die bij annulering door de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of onder bepaling 1.2, betaald moeten worden aan het horecabedrijf:
  1. Indien een menu is overeengekomen:
Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip               0%
Tussen de 14 en 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip     25%
7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip               50%
3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip               75%
  1. Indien geen menu is overeengekomen:
Meer dan 48 uur voor het gereserveerde tijdstip                   0%
48 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip                   50%
2.3         Annulering andere horecaovereenkomsten
2.3.1     Voor annulering van alle reserveringen niet vallende onder de artikelen 2.2 en 2.3 gelden de volgende percentages van de reserveringswaarde die bij annulering door de klant betaald moeten worden aan het horecabedrijf:
2.3.2     Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
Meer dan 6 maanden voor het gereserveerde tijdstip:                 0%
Meer dan 3 maanden voor het gereserveerde tijdstip:                 10%
Meer dan 2 maanden voor het gereserveerde tijdstip:                 15%
Meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip:                     35%
Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip:                    60%
Meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip:                       85%
7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip:                      100%
2.3.3    Wanneer een reservering is gemaakt voor één of meer individuen geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
Meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip                      0%
Meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip                                        15%
Meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip                                          35%
Meer dan 3 dagen voor bedoeld tijdstip                                          60%
Meer dan 24 uur voor bedoeld tijdstip                                             85%
24 uur of minder voor bedoeld tijdstip                                            100%
2.4        Annulering door het horecabedrijf
2.4.1    Het horecabedrijf is met inachtneming van het navolgende bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij anders is overeengekomen.
2.4.2    Indien het horecabedrijf een horecadienst tot het verstrekken van eten en drinken annuleert is artikel 2.2.1 van overeenkomstige toepassing, met omwisseling van klant en horecabedrijf.
2.4.3    Indien het horecabedrijf een andere horecaovereenkomst dan bedoeld in artikel 2.4.2 annuleert is de artikel 2.1.1 van overeenkomstige toepassing, met omwisseling van klant en horecabedrijf.
2.4.4    Het horecabedrijf is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die horecaovereenkomst in het horecabedrijf te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat het horecabedrijf de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten horecadiensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.
2.4.5    Het horecabedrijf is gerechtigd om, in plaats van zijn in artikel 2.4.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is het horecabedrijf alsnog gerechtigd zijn in artikel 2.4.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.
Artikel 3 Aansprakelijkheid van de gast
3.1        De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het horecabedrijf en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.